Juridische Kennisgeving

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en alle verkooptransacties via de website www.tedrashop.com (de “Online Shop”) met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden op de website www.tedrashop.com (de “Producten”). De website www.tedrashop.com is eigendom van en wordt beheerd door Olys Pharma, Rue Bodegnée-Village 4B, 4537 Verlaine, ingeschreven onder nummer 0754.895.372 (de “Verkoper”, “wij” of “ons”, naargelang het geval), die optreedt als verkoper van de Producten. Door een bestelling te plaatsen op www.tedrashop.com aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper heeft het recht om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden alleen van toepassing op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst. Wij raden u aan een kopie van de Algemene Voorwaarden af te drukken of op te slaan op uw harde schijf wanneer u heeft besloten een bestelling te plaatsen via www.tedrashop.com

 1. HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING 

Om bestellingen voor Producten op de website www.tedrashop.com te kunnen plaatsen, moet u aan de volgende eisen voldoen: U hebt uw naam en adres, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie meegedeeld; U bent minstens 18 jaar oud; Als u met een betaalkaart betaalt, moet u de eigenaar of geautoriseerde houder zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kunnen kopen; Als u een persoonlijke account aanmaakt, moet u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en een wachtwoord registreren. Bescherm uw wachtwoord altijd en maak het aan niemand bekend. U bent verantwoordelijk voor alle aankopen die via uw gebruikersnaam en wachtwoord worden gedaan. Het plaatsen van een bestelling via de website www.tedrashop.com bestaat uit de volgende stappen: Kies de gewenste producten; Voer de leverings- en facturatiegegevens in; Autorisatie van de betaling; We sturen u een bevestiging van ontvangst van uw bestelling per e-mail zodra de betaling is geautoriseerd; We halen de betaling van uw kaart af; We versturen de producten; U ontvangt de producten. 

 1. AFHANDELING VAN DE BESTELLING 

Bestellingen via de website www.tedrashop.com zijn niet bindend voor de Verkoper. Ze worden pas bindend voor de Verkoper nadat uw bestelling door de Verkoper is geaccepteerd. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren. Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling met vermelding van uw ordernummer. Deze ontvangstbevestiging houdt niet in dat uw bestelling door ons is geaccepteerd. Uw bestelling wordt pas als geaccepteerd beschouwd en de koopovereenkomst wordt pas geacht te zijn gesloten vanaf het moment dat de Producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde Producten niet heeft ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren, onder andere om de volgende redenen: Er was een technische of prijsfout op de website www.tedrashop.com op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Het bestelde product is niet beschikbaar (indien het bestelde product niet beschikbaar is, informeren wij u per e-mail). De opgegeven facturatiegegevens waren onjuist of oncontroleerbaar. Onze beveiligingssystemen geven aan dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is. We hebben reden om aan te nemen dat de klant minder dan 18 jaar oud is. Indien wij een bestelling om een van de bovengenoemde redenen weigeren of annuleren, zullen wij – al naar gelang het geval – de voor het product betaalde prijs en de betaalde verzendkosten terugbetalen. 

 1. PRIJZEN, LEVERINGS- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN 

De prijzen vermeld op de website www.tedrashop.com zijn in euro’s en inclusief BTW. Ze gelden alleen voor bestellingen via de website www.tedrashop.com. Hoewel wij de website www.tedrashop.com met zorg hebben samengesteld, kunnen de getoonde prijzen foutief zijn. Foutieve prijzen worden zo snel mogelijk aangepast en zijn niet bindend voor ons. Bij het plaatsen van de bestelling worden de afzonderlijke kosten voor de levering en verwerking en de toepasselijke belastingen getoond. De verzendkosten worden in de winkelwagen getoond. 

 1. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN 

De Verkoper garandeert niet dat alle Producten die op de website www.tedrashop.com worden getoond, beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te verwijderen of niet meer beschikbaar te stellen voor verkoop. Wij proberen de bestelde Producten op tijd te leveren. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin wij de Producten niet op tijd kunnen verzenden en de door ons aangegeven levertijd niet kunnen halen. Een door ons opgegeven levertijd moet daarom worden beschouwd als een niet-bindende schatting en niet als een verplichting om het resultaat van de levering van de Producten op de geschatte leveringsdatum te bereiken. Als de Producten niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd, hebt u het recht om uw bestelling zonder boete te annuleren. Binnen een redelijke termijn na levering dient u te controleren of u de Producten in goede staat heeft ontvangen en of de inhoud van het geleverde pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele schade aan de Producten en/of eventuele tekorten in de geleverde Producten. Indien u de levering of de ontvangst van de Producten onredelijk lang uitstelt nadat wij u hebben geïnformeerd dat wij hebben getracht de Producten aan u te leveren, of indien u een onjuist afleveradres heeft opgegeven waardoor de Producten na de eerste poging tot levering aan ons zijn geretourneerd, gaan wij ervan uit dat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en zullen wij de betaalde prijs voor de Producten terugbetalen in overeenstemming met ons retourbeleid en de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

 1. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP 

De presentatie van de kleuren van de Producten op deze website is onder andere afhankelijk van de instellingen van uw monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. De gepresenteerde kleuren kunnen daarom afwijken van de daadwerkelijke kleuren van de Producten. 

 1. BETALING 

Voor de afwikkeling van online betalingen werken we samen met Mollie (www.mollie.com). Wij hebben geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van onze klanten. Betaling kan alleen worden gedaan met geautoriseerde credit- of debetkaarten. De geautoriseerde kaarten staan vermeld op de website www.tedrashop.com. U dient de gegevens van de kaart op te geven wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht bij verzending van de bestelde producten. Wij versturen de Producten pas nadat de uitgever van de kaart toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de kaart voor de betaling van de bestelde Producten. 

 1. TERUGZENDINGEN 

Indien u een Product heeft gekocht voor persoonlijk gebruik als consument en u wenst gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u onze klantenservice hiervan binnen 30 dagen na levering van het betreffende Product(en) per e-mail (info@tedrashop.com) op de hoogte te stellen en een verzoek tot teruggave in te dienen. Als onze klantenservice uw verzoek goedkeurt, zal zij u per e-mail instructies geven voor het retourneren van het (de) Product(en). U hebt ook het recht om Producten die u via de website www.tedrashop.com hebt gekocht te retourneren indien deze Producten defect of niet-conform zijn. In dat geval dient u zo spoedig mogelijk na levering (max. 30 dagen) een verzoek tot terugzending in te dienen bij onze klantenservice. Als onze klantenservice uw verzoek goedkeurt, zal zij u per e-mail instructies geven voor het retourneren van het (de) Product(en). Wij zullen in ieder geval alleen verzoeken om terugzending goedkeuren als het een compleet product betreft, op enigerlei wijze is gebruikt (met uitzondering van redelijke slijtage door het onderzoeken en/of passen van het Product), en de Producten worden geretourneerd in de originele verpakking Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd blijven terwijl u ze onder uw hoede hebt. Behandel de Producten met zorg en stuur ze terug in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Zorg ervoor dat de Producten op de juiste wijze zijn verpakt. Retourzending of vervanging van de Producten kan alleen plaatsvinden nadat wij alle te retourneren Producten hebben ontvangen. Indien u Producten retourneert die u 1) niet gerechtigd was te retourneren, die 2) niet meer in de originele staat zijn, die 3) niet deugdelijk verpakt zijn, die 4) onvolledig zijn, waarvoor 5) u niet betaald heeft voor de levering of waarvoor 6) u niet de vereiste zorg heeft betracht om de producten in goede staat te retourneren, wij behouden ons het recht voor uw retourzending te weigeren en de gevraagde terugbetaling te weigeren of u de kosten in rekening te brengen herbevoorrading of soortgelijke directe kosten die voortvloeien uit of verband houden met de betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen). 

 1. OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE 

We zullen alles doen wat nodig is om onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen indien deze is veroorzaakt door omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen. Hieronder vallen onder meer: moeilijkheden veroorzaakt door de aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of definitieve stopzetting van de productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbreking of collectieve arbeidsgeschillen, energietekorten, vertragingen in het transport, die Olys Pharma en/of haar leveranciers treffen, zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. In geval van vertraging zullen wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is optreden. 

 1. AANSPRAKELIJKHEID 

In deze voorwaarden wordt de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de levering van Producten uiteengezet. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn er geen garanties, voorwaarden of bepalingen die bindend zijn voor de Verkoper, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad, schadeloosstelling of anderszins voor economische schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst en/of omzet of verwachte besparingen), verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatieschade, of enige andere indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, ongeacht hoe deze is veroorzaakt. Niets in deze Voorwaarden zal uw wettelijke rechten beperken en niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten. 

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Alle persoonlijke gegevens die via de website www.tedrashop.com aan de Verkoper worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De Verkoper verbindt zich ertoe de verstrekte persoonsgegevens te behandelen en te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheer van onze relatie met u als klant, voor direct marketing doeleinden en voor de globale beeldvorming van ons klantenbestand. U kunt zich te allen tijde en gratis verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden door een brief te sturen naar de Verkoper. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel. 

 1. SEVERABILITEIT 

Een termijn of deel van een termijn van deze Algemene Voorwaarden die onwettig of niet afdwingbaar is, kan worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en de overige voorwaarden of delen van de termijn van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht. 

 1. EVIDENTIE 

In het kader van hun betrekkingen aanvaarden de betrokken partijen elektronisch bewijsmateriaal. 

 1. CONTACTGEGEVENS 

Indien u nog vragen heeft over de aankoop van producten via de website www.tedrashop.com, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur contact opnemen met onze klantenservice via e-mail (info@tedrashop.com), behalve op feestdagen. 

 1. TOEPASSELIJK RECHT 

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd. 

 1. COUPONS 

Al onze coupons zijn 1 jaar geldig.